LOGO WARSZTATÓW

Aktualnoĥci

O nas

Pracownie

Stowarzyszenie

Galeria

Archiwum

KontaktROK 2015


Wolontariusze z ZSP w Szczucinie na WTZ

Wielkanocne Kiermasze Przedĥwiħteczne

Wizyta w BWA

Dzieñ Kobiet na WTZ

Robimy budki lêgowe

Kabaret na WTZ

Trening Sekcji P³ywackiej

Szkolenie uczestników WTZ

Spotkanie informacyjne w PUP

Walentynkowe ostatki na WTZ

Integracyjny Karnawa³

Szkolenie dla pracowników na WTZ

II Turniej Integracyjny Osób Niepe³nosprawnych w Krêglach Klasycznych

Udzia³ WTZ w spotkaniu op³atkowym "Pomocnej D³oni"

Zabawa integracyjna w Oleĥnie

Spektakl teatralny o tradycjach noworocznych

Poznajemy w³aĥciwoĥci lecznicze groty solnej

Aktywizacja zawodowa uczestników WTZ

Zimħ dokarmiamy ptaki

Wolontariusze z ZSP w Szczucinie na WTZ


©WTZ Dħbrowa Tarnowska