LOGO WARSZTATÓW

Aktualnoĥci

O nas

Pracownie

Stowarzyszenie

Galeria

Archiwum

KontaktROK 2014

Wielkanocne Kiermasze Przedĥwiħteczne

Warsztaty teatralne

Wizyta goĥci z Chicago na WTZ

Wiosna

Zdrowie i relaks w Grocie Solnej w Tarnowie-Moĥcicach

Aktywizacja zawodowa uczestników WTZ

T³usty Czwartek na WTZ

Trening Sekcji P³ywackiej WTZ

Udzia³ WTZ w Spotkaniu Op³atkowym "Pomocnej D³oni"

Spektakl "Ekologiczne przypadki panny Agatki"

I Turniej Integracyjny Osób Niepe³nosprawnych w Krêglach Klasycznych

Zabawa karnawa³owa

Wiyzta dusypasterska

Wielkanocne Kiermasze Przedĥwiħteczne


©WTZ Dħbrowa Tarnowska